Betalen

Wij hebben onze factuurafhandeling uitbesteed aan Infomedics. Deze service draagt zorg voor de facturering en inning van de vergoeding van behandelingen, die patiënten hebben ondergaan.

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee Infomedics een overeenkomst heeft, dan ontvangt u alleen een factuur van de eigen bijdrage. Dit omdat Infomedics afspraken heeft gemaakt met deze zorgverzekeraars. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars waarmee Infomedics een overeenkomst heeft.

Heeft u toch een volledige factuur ontvangen, terwijl u wel verzekerd bent bij één van de in het overzicht genoemde zorgverzekeraars, dan kunt u deze factuur voor vergoeding indienen bij deze zorgverzekeraar. U dient deze factuur dan wel aan ons te betalen. Het is dan wel van belang dat u bij een volgend bezoek aan de zorgverlener de juiste verzekeringsgegevens (naam en inschrijf-/polisnummer) doorgeeft. U ontvangt dan in de toekomst alleen nog een factuur van Infomedics in geval van een eigen bijdrage.

Bent u niet verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan ontvangt u van ons een volledige factuur. Deze dient u aan ons te betalen en kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen voor vergoeding.

Betalingsvoorwaarden
Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaarden*
  • De door dienstverlener/toeleverancier gedeclareerde en door Infomedics in rekening gebrachte bedragen voor de dienst/product, voortvloeiende uit de levering van de dienst/product aan de debiteur **, zijn direct opeisbaar.
  • De debiteur wordt geacht binnen 28 dagen na factuurdatum het volledige bedrag te hebben overgemaakt op de rekening van Stichting Beheer Derdengelden Infomedics. Na deze termijn is de debiteur wettelijk in verzuim en kan Infomedics, zonder verdere ingebrekestelling, de nodige maatregelen nemen om het openstaande bedrag te incasseren.
  • De debiteur is vanaf het moment van verzuim over het bedrag van de nota administratiekosten en rente verschuldigd.
  • Wanneer Infomedics genoodzaakt is een onbetaald gelaten factuur ter incasso uit handen te geven aan derden is Infomedics gerechtigd de te maken gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten bij de debiteur in rekening te brengen. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Deze kosten worden tezamen met de rente in rekening gebracht indien de debiteur binnen 28 dagen na notadatum niet heeft betaald.
  • Ook als tussen de dienstverlener/toeleverancier en de debiteur onenigheid bestaat over de gedeclareerde dienst/product, is de debiteur gehouden aan de genoemde betaaltermijnen. Vanzelfsprekend zal e.e.a. achteraf gecorrigeerd worden wanneer hiertoe aanleiding is.
* De betalingsvoorwaarden van Infomedics zijn gedeponeerd in het handelsregister onder nummer 48143.
** Hieronder wordt in voorkomende gevallen mede verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de debiteur.

Aanvragen kopie factuur
Wilt u een kopie factuur van ons ontvangen, vul dan het contactformulier op de website vanInfomedics in. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een kopie-factuur.

Overige vragen
Heeft u een vraag over uw factuur, herinnering of aanmaning, kijkt u dan bij veelgestelde vragen of u daar het antwoord op uw vraag kunt vinden. Staat uw vraag er niet bij, stel deze dan aan ons door het contactformulier op de website vanInfomedics. Wij streven ernaar uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

Adreswijziging
Als uw adres wijzigt, laat dat niet alleen ons maar ook uw zorgverlener en zorgverzekeraar weten. Daarmee voorkomt u dat facturen naar uw oude adres worden gestuurd en u mogelijk voor extra kosten komt te staan vanwege niet betalen.

Betaal op tijd
U dient uw factuur altijd binnen 28 dagen aan ons te betalen. Doet u dit niet dan loopt u het risico dat het door u te betalen bedrag wordt verhoogd. Vanaf de eerste aanmaning brengen wij administratiekosten in rekening. Deze administratiekosten lopen op als ook dan betaling achterwege blijft. Uiteindelijk starten wij bij niet betalen een incassoprocudure. Uw zorgverlener wordt hierover door ons geïnformeerd en zal u niet meer behandelen. Voorkom hogere kosten en betaal op tijd.

Betalingsregeling
Als u uw factuur niet in 1 keer kunt betalen, en een betalingsregeling wilt, neem dan, binnen 14 dagen na ontvangst van de originele factuur,contact op met Infomedics (telefoonnummer op de website) en vraag om een betalingsregeling. Indien wij uw aanvraag goedkeuren, dan mag u uw factuur in maximaal 3 termijnen van een maand aan ons voldoen.

Tariefcodes
Klik hier voor het overzicht van tarieven en de bijbehorende tariefcodes, welke u terugvindt op uw factuur.




kleurstrook